پاورپوینت عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه 24900 تومان

پاورپوینت عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه

پاورپوینت عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه پاورپوینت عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه در 20 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان رشته [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت کنترل و مدیریت موجودی ها 29000 تومان

پاورپوینت کنترل و مدیریت موجودی ها

پاورپوینت کنترل و مدیریت موجودی ها پاورپوینت کنترل و مدیریت موجودی ها در 40 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد و همچنین سایر افرادی به علوم اقتصادی علاقمند هستند مفید [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت اقتصاد بهداشت 34900 تومان

پاورپوینت اقتصاد بهداشت

پاورپوینت اقتصاد بهداشت پاورپوینت اقتصاد بهداشت در  50 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد و همچنین سایر افرادی به علوم اقتصادی علاقمند هستند مفید است. این پاورپوینت به [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت بررسی اقتصاد اسلامی 29000 تومان

پاورپوینت بررسی اقتصاد اسلامی

پاورپوینت بررسی اقتصاد اسلامی پاورپوینت بررسی اقتصاد اسلامی در 28 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان رشته اقتصاد و همچنین سایر افرادی به علوم اقتصادی علاقمند هستند مفید است. این [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت فصل بیستم دگرگونی اجتماعی و فرهنگی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن 24900 تومان

پاورپوینت فصل بیستم دگرگونی اجتماعی و فرهنگی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن

پاورپوینت فصل بیستم دگرگونی اجتماعی و فرهنگی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن پاورپوینت  فصل بیستم دگرگونی اجتماعی و فرهنگی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن در  23اسلاید در زمستان 1402 [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت فصل هجدهم قدرت اجتماعی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن 19000 تومان

پاورپوینت فصل هجدهم قدرت اجتماعی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن

پاورپوینت فصل هجدهم قدرت اجتماعی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن پاورپوینت فصل هجدهم قدرت اجتماعی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن در 18 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت فصل شانزدهم روابط نژادی و قومی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن 24900 تومان

پاورپوینت فصل شانزدهم روابط نژادی و قومی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن

پاورپوینت فصل شانزدهم روابط نژادی و قومی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن پاورپوینت فصل شانزدهم روابط نژادی و قومی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن در 22 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت فصل پانزدهم اجتماع رفتار جمعی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن 24900 تومان

پاورپوینت فصل پانزدهم اجتماع رفتار جمعی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن

پاورپوینت فصل پانزدهم اجتماع رفتار جمعی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن پاورپوینت فصل پانزدهم اجتماع رفتار جمعی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن در 22 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت فصل سیزدهم جمعیت و بوم شناسی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن 29000 تومان

پاورپوینت فصل سیزدهم جمعیت و بوم شناسی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن

پاورپوینت فصل سیزدهم جمعیت و بوم شناسی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن پاورپوینت فصل سیزدهم جمعیت و بوم شناسی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن در 32 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت فصل یازدهم طبقات اجتماعی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن 24900 تومان

پاورپوینت فصل یازدهم طبقات اجتماعی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن

پاورپوینت فصل یازدهم طبقات اجتماعی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن پاورپوینت فصل یازدهم طبقات اجتماعی کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن در  23 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت فصل دهم رفتار انحراف آمیز کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن 19000 تومان

پاورپوینت فصل دهم رفتار انحراف آمیز کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن

پاورپوینت فصل دهم رفتار انحراف آمیز کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن پاورپوینت فصل دهم رفتار انحراف آمیز کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن در 15 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت فصل هشتم خانواده کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن 24900 تومان

پاورپوینت فصل هشتم خانواده کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن

پاورپوینت فصل هشتم خانواده کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن پاورپوینت فصل هشتم خانواده کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن در 25 اسلاید در زمستان 1402 تهیه شده که برای دانشجویان رشته علوم [...]

مشاهده و خرید